LDT Ostr 2023

LDT OSTRÝ 2023

LDT Ostrý 2023, probhl od 12. - 19. 8. 2023. Poasí nám opt pálo a sluníko pkn hálo.  Etapová hra nesla názevsta  Cesta kolem svta za 7 dní.

Tábora zúastnilo 50 dtí, nkteré pouze pes den formou pímstského tábora, ale i mezi nimi se našli dti, které chtli na táboe pespat a zaít noní dobrodruství. 

Tým táborových pracovník ve sloení Zdenina, Radka, Monika, Martina, Vlaka, Kaka, Zita, Saba, Anika, Tomáš, Martin a babika Hanika se staral nejen o blaho a bezpeí dtí, ale hlavn o jejich zábavu.

 

TJ SOKOL Mirotice

Hned první veer nás navštívili nkteí lenové divadelní spolku I TOTO a zahráli dtem úvodní scénku k etapové he.  Dti byly uvedeny do dje píbhu Williema Foga a jeho cesty kolem svta a hra mohla zaít.

TJ SOKOL Mirotice

 

NEDLE

Dopoledne se dti lépe poznávaly bhem rzných her v jednotlivých oddílech. Malé dti stavli v lese domeky a hrály si na skítky, vetší soutily v táboe a ty nejvtší mily své síly  ve vdomostních kvízech a hrách.

TJ SOKOL Mirotice TJ SOKOL Mirotice

TJ SOKOL Mirotice