Oddl lukostelby Mii

V kvtnu roku 2023 byl nov zaloen Lukostelecký oddíl.

První setkání dtí a seznámení se s  lukostelbou se uskutenilo 16. kvtna. Od tohoto data probíhaly tréninky kadé úterý. O prázdninách se dti sešly jen dvakrát, take další trénování nás ekalo a od poloviny záí. Pesto se trenér rozhodl, e se oddíl zúastní Lukosteleckého turnaje na Kobyle, ale pouze dobrovolníci, kteí mají zájem.

Dne 5. 11. 2023 se tedy jeli zúastnit. Turnaj, poádal DDM Písek, ve svém  areálu na Kobyle u Vráe.

Soutilo se v 11 disciplínách, a celkem bylo 62 závodník rozdlených do pti kategorií.

Z  oddílu lukostelby se zúastnily 4 dti a trenér. Stílelo se jednak na tere, ale i na figuríny zvíat, byla i rychlostelba. 

První úast na njakém turnaji byla velice úspšná, zúastnní pivezly jsme hned ti medaile, z toho dv stíbrné (Bubeníková Anna, Pibyl Tadeáš) a jeden bronz (Koená Magdaléna) poslední závodník (Nezbeda Šimon) obsadil hezké 6 místo.

TJ SOKOL Mirotice

TJ SOKOL Mirotice

TJ SOKOL Mirotice

TJ SOKOL Mirotice

TJ SOKOL Mirotice

TJ SOKOL Mirotice