LDT Ostr 2024

TJ SOKOL Mirotice

LDT OSTRÝ 2024

Letní dtský tábor Hobit cesta tam a zase zpátky, poádaný TJ Sokol Mirotice, probhne v rekreaním stedisku Chatová osada Ostrý. Areál je umístn na behu Velkého Ostrého rybníka, v jeho okolí jsou lesy a louky, které umoují konání nejrznjších táborových her. Malebná jihoeská píroda v krajin s rybníkáskou tradicí nabízí relaxaci v krásné pírod. Táboišt se nachází zhruba 2 km od msta Blatná.

Dti budou ubytovány ve tylkových devných chatkách. V Chatikách jsou dv palandy, stoleek a dv skíky, elektrické osvtlení, ale nejsou v nich zásuvky (proto je zbytené dávat dtem na tábor mobilní telefony a jinou elektrotechniku). Sociální zaízení je umístno ve zdné budov, teplá voda po celý den a splachovací WC.

Stravování je 5 x denn a pitný reim je zajištn po celý den, výbr z dvou nápoj (teplý, studený). V areálu, je v provozu malý krámek kde si dti, 1 x denn, mohou koupit nco malého na zub, i k pití. Dti nakupují pod dohledem dosplých a asto jsou jejich nákupy regulovány, co se mnoství týe.

Areál nabízí rzné monosti sportovního vyuití (hišt, stolní tenis…). Dti se mohou pi píznivém poasí koupat v rybníce pímo v areálu, nebo na nedalekém rybníku zvaném Hadí, pi velmi píznivém poasí navštvujeme koupališt v Blatné. V táboišti je moné vyuít i loky, pouze pod dozorem táborových pracovník. Na dti bude dohlíet deset táborových pracovník, jedna zdravotnice a tábor bude hlídán po celý prbh tábora vetn noních hlídek dosplou osobou. Všichni pracovníci tábora mají lékaské potvrzení o schopnosti práce s dtmi. Tábor zaíná v sobotu 3. 8. 2024, píjezd dtí na tábor mezi 14:00 – 15:00 hodinou (jiný as lze, po pedchozí domluv). Rodie mou doprovodit své dít do tábora, seznámit se oddílovým vedoucím i se zbylým táborovým personálem, prohlídnout si ubytování i celé táboišt. Dti si budou moci rodie vyzvednout v sobotu 10. 08. 2024 okolo 9:00 hodin. Návštvy dtí bhem tábora nejsou zakázány, ale ani doporueny. Bhem tábora nás navštíví sbor dobrovolných hasi s ukázkou svých dovedností. Pijedou opt psovodi, kteí v minulém roce sklidili velký úspch. Tšit se meme i na letní kino, táborovou olympiádu se zajímavými disciplínami a spoustu nových záitk a dobrodruství.

Za celý tým táborových pracovník ahoj v srpnu Zdeka Koená

 

KDO JSME?

TJ SOKOL MIROTICE poádá letní dtské tábory od roku 2010. Za tuto dobu jsme vyzkoušeli rzná táboišt a nejvíce se nám i dtem líbilo práv v Chatové osad Ostrý. Za tuto dobu jsme se trochu prostídali, nkdo odešel (teba plnit si své mateské povinnosti), nkdo pišel (teba plynule dorostl z táborového dítka do táborového vedoucího), ale jádro táborových pracovník se nemní.

Za tuto dobu jsme si stihli zahrát spoustu etapových her na rzná témata: Egypt, Harry Potter, Cesta kolem svta, Sedm div svta a spoustu dalších.

A kdo teda bude letos na táboe?

 

Zdeka Koená - hlavní vedoucí

 • na letní tábory, jako dosplák jezdím u od roku 2002, za tuto dobu jsem vyzkoušela innost zdravotníka, oddílového vedoucího a posledních pár let jsem hlavní vedoucí.

Radmila Ocásková - zdravotník

 • ve funkci zdravotníka tábora od roku 2010

Monika Chylíková - oddílová vedoucí

 • oddílová vedoucí, hlavní vedoucí, administrativa od roku 2011

Martina Hladíková - oddílová vedoucí

 • oddílová vedoucí nejmenších dtiek od roku 2016

Vlaka Kozáková  -  oddílová vedoucí

 • oddílová vedoucí od roku 2008

Kaka Romanová - oddílová vedoucí

 • oddílová vedoucí od roku 2008

Zita Seidlová - oddílová vedoucí

 • z táborového dítka nám vyrostla v praktikantku a po oddílovou vedoucí

Sabina Prokopová - oddílová vedoucí

 • na tábor, s námi zaala jezdit jako praktikantka v roce 2018 a nyní u je oddílová vedoucí

Anika Ocásková - oddílová vedoucí

 • poprvé coby 4 leté dítko a dnes u zdatná oddílová vedoucí

Tomáš Bašta - oddílový vedoucí

 • další z našich táborových dtí a dnes všemi oblíbený oddílový vedoucí nejvtších dtí

Hanika – babika

 • kadý správný team má svého maskota a my máme babiku

Martin Pota - technický pracovník

 • fotograf, DJ, zásobování, promíta kina……a vše co si vymyslíme